top of page

TERMS & CONDITIONS

Artikel 1. De overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het registreren en inschrijven via Eversports. Een overzicht van de gekozen abonnementsvorm inclusief de looptijd hiervan is te vinden in je Eversports account onder “Producten & memberships”. 

1.2 Deelname aan één van de lessen betekent dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Betaling en Lidmaatschap

2.1 Het lesgeld is het bedrag zoals vermeld staat op de website van Yogasite, tenzij anders overeengekomen. 2.2 Het verschuldigde lesgeld wordt per automatische incasso overgemaakt naar TRIODOS bankrekeningnummer NL 77 TRIO 0320073238 t.n.v. Yogasite VOF. Voor strippenkaarten, workshops, retreats of trainingen kan het verschuldigde lesgeld overgemaakt worden. In dit geval dient het bedrag betaald te worden voor aanvang van desbetreffende lessen, workshops, retreats of trainingen.

2.3 Bij niet of niet tijdige betaling heeft Yogasite het recht om de invorderings- en incassokosten te verhalen. De deelnemer kan hierdoor de toegang tot lessen of workshops worden geweigerd.

2.4 Yogasite houdt het recht voor de lesgelden te wijzigen. Yogasite houdt zich eraan de deelnemers hier tijdig van op de hoogte te brengen. De deelnemer kan ten allen tijde opzeggen indien hij/zij het niet eens is met de wijziging.

2.5 Inschrijving voor lessen gebeurt door deelnemers zelf voorafgaand aan de les via Eversports. Indien vooraf ingeschreven wordt voor een les ben je gegarandeerd van een plaats. 

2.6 Indien je niet naar een les kunt komen, kun je deze inhalen binnen een gestelde termijn afhankelijk van je abonnementsvorm of strippenkaart. Schrijf je dan tijdig uit voor een gereserveerde les via de Eversports app en reserveer een nieuwe les. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen die niet tijdig worden ingehaald.

2.7 Tijdens feestdagen en schoolvakanties kan een aangepast rooster worden aangeboden. Dit rooster en eventuele afwijkingen worden vermeld in Eversports.

 

Artikel 3. Beëindiging en opschorting abonnement

3.1 Een abonnement - met de  looptijd van 12 maanden of 24 maanden- kan niet tussentijds worden opgezegd. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd, waarbij opzegging mogelijk is met een opzegtermijn van één volledige maand gerekend vanaf het begin van de maand volgend op de opzegging. Wanneer je bijvoorbeeld opzegt op 2 februari betekent dit, dat de opzegging per 1 april geëffectueerd zal worden. 

3.2 Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren.

3.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer het abonnement voor een periode van maximaal drie maanden laten opschorten. De einddatum van het abonnement wordt als gevolg daarvan uitgesteld met de periode van de opschorting. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yogasite en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@yogasite.nl

 

Artikel 4. Annulering workshops, retreats en trainingen

4.1 Voor workshops die vanuit Yogasite worden aangeboden geldt dat de deelnemer zijn/haar inschrijving kan annuleren tot zeven dagen voor aanvang van de workshop. Indien de deelnemer zijn/haar inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. 

4.2 Voor retreats en trainingen die vanuit Yogasite worden aangeboden geldt dat de deelnemer zijn/haar inschrijving kan annuleren tot 30 dagen voor aanvang van het retreat of de training. Indien de deelnemer zijn/haar inschrijving binnen 30 dagen voor een geplande retreat of training annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

 

Artikel 5. Annulering door Yogasite

5.1 Yogasite heeft het recht zonder opgave van redenen een les, workshop, retreat of training te wijzigen dan wel te annuleren. Indien er een workshop, retreat of training wordt geannuleerd, wordt er een alternatieve datum gepland. Indien dat vanuit Yogasite niet mogelijk is, vindt er restitutie van het deelnamegeld plaats. Wanneer een les wordt geannuleerd kan deze op een ander moment worden ingehaald, binnen een gestelde termijn afhankelijk van je abonnementsvorm of strippenkaart. Er vindt geen restitutie plaats bij het annuleren van een les.

 

Artikel 6. Wijzigingen

6.1 Yogasite behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden, lestijden, leslocatie en prijzen ten allen tijde te wijzigen. 

6.2 Indien door onvoorziene omstandigheden of overmacht lessen op fysieke locatie niet mogelijk zijn, zal Yogasite een passend alternatief bieden door middel van het aanbieden van online lessen.

 

Artikel 7. Eigen risico en Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan de lessen, workshops, retreats en trainingen bij Yogasite zijn voor eigen risico. Elke vorm van schade aan een deelnemer of zijn/haar materiaal is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Yogasite kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de yogales.

7.2 Elke cursist is verplicht lichamelijke of psychische klachten direct te melden aan de docent. Yogasite behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren dan wel deelname aan een les, workshop, retreat of training te ontzeggen. Bij twijfel over een lichamelijke klacht neem altijd contact op met je huisarts.

 

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogasite betreffende deelname aan lessen, workshops, retreats of trainingen.

8.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yogasite.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1  Yogasite verzamelt persoonsgegevens van haar deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yogasite gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
9.2 Yogasite gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogasite en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yogasite, kan dat worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogasite.nl.
9.3 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Yogasite worden verwerkt, voor welke doeleinden Yogasite dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen beslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Bij eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een abonnement, workshop, retreat of training,, dan wel het volgen van lessen bij Yogasite, zullen we in eerste instantie proberen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen. Indien dit niet lukt, zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Breda.

bottom of page