top of page

PRIVACY VERKLARING​

 

Yogasite, gevestigd aan de Dr. Struyckenstraat 163-165, postcode 4812 BC in Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Yogasite respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege de volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Toegang tot de website

De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

De content van de website

Alle marken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animatie-plaatjes, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang tot bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;

 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;

 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren.

 

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij ingevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Verzamelen en verwerking van persoonlijke gegevens

Yogasite verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een lidmaatschapsnummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam

 2. Geboortedatum

 3. Adresgegevens

 4. Telefoonnummer

 5. E-mailadres

 6. Registratiedatum 

 7. Gebruikersnaam MindBody online account

 8. Wachtwoord Mindbodyonline account

 9. Gegevens over uw activiteiten 

 10. IP-adres, internetbrowser en apparaat type

 11. Bankrekeningnummer

 

Yogasite verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om diensten bij u aan te leveren;

 • Yogasite verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens op basis van grondslag ‘toestemming van de betrokken persoon’, zoals die zijn vastgesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Yogasite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen inactieve accounts (die zijn aangemaakt op de MindBody online website) als ze zeven jaar inactief zijn (na laatste aankoop). Gebruikers zonder aankoop worden op inactief gezet na een inactiviteit van 6 maanden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogasite neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogasite) tussen zit. Bij Yogasite worden dit soort besluiten dus altijd genomen door een medewerker van Yogasite.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogasite verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (i.e. verwerkers), sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yogasite blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In aansluiting op de verwerkers-overeenkomst hebben al onze verwerkers een eigen privacy beleid die valt binnen de Europese normen of (bij Amerikaanse bedrijven) gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield. De verwerkers van onze persoonsgegevens zijn:

 • Onze web-host Wix (Verenigde Staten)

 • Ons boekingssysteem MindBody online (Verenigde Staten)

 • Onze debiteurenadministratie door een derde partij (Nederland)

 • E-mailprogramma

 • Nieuwsbrief verwerker

 • Via de website van MindBody online maken we gebruik van een betaal-dienstverlener (PayPal, Ideal, Mastercard, Visa).

 • We bewaren een back-up van onze klantgegevens m.b.t. automatische incasso’s. Dit wordt verzorgd door Ibanc.

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Cookies

Yogasite gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website en klantenservice optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het verzamelen van cookies geeft ons inzicht in de volgende anonieme gegevens. 

 • IP adres

 • Internetbrowser

 • Apparaat type

 • Gedrag op website

 • Aantal bezoeken aan website

We kunnen geen personen identificeren met deze gegevens, waardoor het geen persoonsgegevens zijn.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Inzien en corrigeren kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Als u uw account wil verwijderen, kun u met ons contact opnemen via info@yogasite.nl.

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yogasite.nl.

 

Ieder verzoek dient vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Dit ter bescherming van uw privacy. Yogasite zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Yogasite wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een email naar het volgende adres: info@yogasite.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zicht te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogasite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogasite.nl.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zicht richten tot de beheerder Yogasite B.V.

bottom of page