top of page

HUURVOORWAARDEN

 

1 Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden Yogasite B.V. te Breda. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(s) en/of faciliteiten van Yogasite.

1.2 Onder verhuurder wordt verstaan Yogasite.

1.3. Huurder: degene met wie Yogasite een huurovereenkomst aangaat.

1.4. Huurovereenkomst: Een tussen Yogasite en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan Yogasite toebehorende ruimte(s) en faciliteiten. Tot deze huurovereenkomst behoren ook schriftelijke bevestigingen waarin de huur van een ruimte wordt bevestigd door verhuurder.

1.5. Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur)overeenkomst gedurende welke huurder van Yogasite ruimte(s) huurt.

1.6 Seizoen: Hieronder wordt verstaan de periode die men huurt van 1 januari tot 1 januari het jaar erop.

1.7 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per e-mail.

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan door Yogasite, in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze algemene voorwaarden van Yogasite.

2.3. Yogasite heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

2.4. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op de website www.yogasite.nl.

 

3. Huur

3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging van Yogasite.

3.2 Yogasite verhuurt haar ruimtes ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(s) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.

3.3 Tot het gehuurde behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(s) en of faciliteiten welke in de overeenkomst of schriftelijke bevestiging staan vermeld.

3.4 Een reservering betreft een specifieke ruimte in het pand van Yogasite, welke als zodanig in de overeenkomst of schriftelijke bevestiging staan vermeld.

3.5 Huur van de ruimten gaat per dagdeel of bij afwijking zoals anders is afgesproken.

3.6. Aanvangstijden en eindtijden zijn vermeld op de website www.yogasite.nl onder de kopjes behandel- en ontmoetingsruimtes.

3.7. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.

3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en / of aankleding van de ruimte of testen van apparatuur, kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de gedane reservering.

3.9. Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel of lestijd kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door Yogasite.

3.10 De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten zijn gepubliceerd op de website www.yogasite.nl.

3.11 Huurovereenkomsten van structurele en wekelijks terugkerende activiteiten lopen per seizoen, zoals benoemd in het huurcontract.

3.12 Huurder dient uiterlijk 8 weken voor het aflopen van het contract voor bepaalde tijd, aan te geven of hij de structurele activiteit voort wil zetten c.q. te willen verlengen.

3.13 Indien dit niet of niet tijdig is aangeven behoudt Yogasite het recht de ruimte(s) aan derden te verhuren.

 

4. Annulering

4.1. Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.

4.2 Kosteloze annulering van de huurovereenkomst is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit.

4.3. Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op zaalhuur om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan Yogasite tot 2 dagen voor de activiteit annuleringskosten ten bedrage van 25% van de zaalhuur verschuldigd. Tot 1 dag voor de activiteit bedragen de annuleringskosten 50% van de zaalhuur. Binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit bedragen de annuleringskosten 100% van de zaalhuur.

5. Betaling

5.1. Rekeningen ter zake van zaalhuur, catering, technische faciliteiten en overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurders te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5.2. Huurovereenkomsten zoals genoemd in artikel 3.11 worden gefactureerd in maandelijkse termijnen.

5.3. Alle geoffreerde prijzen met betrekking tot de zaalhuur zijn exclusief 21% BTW en inclusief thee en water.

5.4. Voeding- en genotsmiddelen en of faciliteiten en diensten worden belast tegen het geldende wettelijke btw-tarief.

 

6. Gebruik van de gehuurde ruimtes

6.1 Huurder dient er op toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.

6.2. Huurder dient de ruimte achter te laten in de staat en inrichting waarin hij het aantrof.

6.3. Indien de ruimte niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit direct gemeld te worden bij het personeel van Yogasite.

6.4. In het gebouw dient er rekening gehouden te worden met andere mensen die aan het werk zijn. Probeer daarom het praten/geroezemoes op de gangen en trappen zoveel mogelijk te beperken. Houd de deuren van werkruimten zoveel mogelijk gesloten, vooral bij muziek.

Het staat de huurder vrij gebruik te maken van de aanwezige audio-apparatuur, doch hij/zij dient hierbij rekening te houden met andere huurders. Voor het produceren van veel geluid is ALTIJD de toestemming nodig van Yogasite.

6.8 Het gebruik in de groepsruimtes van koffie/thee en andere dranken is toegestaan. Er dient hierop te worden toegezien dat er voorzichtig wordt omgegaan met het gebruik van dranken in de ruimtes. Het consumeren van voedsel in de behandel- en yogaruimtes is niet toegestaan; hiervoor is de ontvangstruimte beschikbaar.

6.9 De gastheer/vrouw van Yogasite opent de voordeur van het pand ’s ochtends en sluit ’s avonds weer af. 

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor materiële schade ten gevolge van verblijf in Yogasite, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

7.2. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde veroorzaakt ten gevolge van eigen schuld van huurder of van personen die vanwege en met toestemming van huurder in of bij het gehuurde verblijven.

 

8. Overmacht

8.1. Yogasite is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan zaken als brand, gebreken aan het gebouw, verwarmingsproblemen, geluidsoverlast, planningsproblemen e.a.

8.3. Verhuurder zal trachten in het geval van overmacht een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

 

9. Ontbinding van een overeenkomst

Het per direct ontbinden van de huurovereenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

1. Het niet nakomen van verplichtingen zoals vastgelegd in de huurvoorwaarden.

2. Wangebruik door huurders (of gebruikers) van de ruimtes.

3. Overlast door huurders aan andere huurders van Yogasite.

4. Gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de huurder.

5. Bij onoplosbare onenigheid en/ of geschillen.

bottom of page