top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. De overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het registreren en inschrijven via de EverSports app.

1.2 Elke cursist is verplicht lichamelijke of psychische klachten direct te melden aan de docent. Yogasite kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de yogales. Yogasite behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren dan wel de les of workshop te ontzeggen. Als de deelnemer toch mee doet, doet hij/zij dit geheel op eigen risico. Bij twijfel over lichamelijke klacht neem altijd contact op met je huisarts.

1.3 Deelname aan één van de lessen betekent dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Betaling en Lidmaatschap

2.1 Het cursusgeld is het bedrag zoals vermeld staat op de website van Yogasite.

2.2 Het verschuldigde lesgeld wordt per automatische incasso overgemaakt naar TRIODOS bankrekeningnummer NL 77 TRIO 0320073238 t.n.v. Yogasite B.V. Ook kan het verschuldigde lesgeld overgemaakt of contant betaald worden. In dit geval dient het bedrag betaald te worden voor aanvang van desbetreffende lessen of workshops.

2.3 Bij niet of niet tijdige betaling heeft Yogasite het recht om de invorderings- en incassokosten te verhalen. De deelnemer kan hierdoor de toegang tot lessen of workshops worden geweigerd.

2.4 Yogasite houdt het recht voor de lesgelden te wijzigen. Yogasite houdt zich eraan de deelnemers hier tijdig van op de hoogte te brengen. De deelnemer kan te allen tijde opzeggen indien hij/zij het niet eens is met de wijziging.

2.5 Indien via de EverSports app vooraf ingeschreven wordt voor een les ben je gegarandeerd van een plaats. Wie kiest om zonder inschrijving vooraf naar de les of workshop te komen, geldt deze garantie niet.

2.6 Indien je niet naar een les kunt komen, kun je deze inhalen binnen een gestelde termijn afhankelijk van je abonnementvorm of strippenkaart. Schrijf je dan tijdig uit voor een gereserveerde les via de EverSports app en reserveer een nieuwe les. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen die niet tijdig worden ingehaald.

2.7 Feestdagen en vakanties: Op feestdagen (Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag) worden er geen yogalessen gegeven. Tijdens schoolvakanties is er een aangepast rooster. Dit rooster en eventuele afwijkingen worden vermeld op de EverSports app.

2.8 Afhankelijk van het soort abonnement kan de overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één volledige maand gerekend vanaf het begin van de maand voor Flexibele abonnementen. Loyalty abonnementen kunnen na een jaar lidmaatschap onder dezelfde voorwaarden worden opgezegd.  Wanneer je bijvoorbeeld opzegt op 2 februari betekent dit, dat de opzegging per 1 april geëffectueerd zal worden. 

2.9 Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Artikel 3. Annulering door Yogasite

3.1 Yogasite heeft het recht zonder opgave van redenen een les of workshop te wijzigen dan wel te annuleren. Indien er een workshop wordt geannuleerd vindt er restitutie van het deelnamegeld plaats. Wanneer een les wordt geannuleerd kan deze op een ander moment worden ingehaald, binnen de termijn van 6 maanden. Er vindt geen restitutie plaats bij het annuleren van een les.

 

Artikel 4. Wijzigingen

4.1 Yogasite behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden, lestijden, leslocatie en prijzen te allen tijde te wijzigen.

 

Artikel 5. Eigen risico en Aansprakelijkheid

5.1 Indien Yogasite aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 Yogasite is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade met een maximum van € 1.250.000 per schadegeval.

5.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Yogasite aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.4 Yogasite is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

5.5 De aansprakelijkheid van Yogasite is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Yogasite of zijn leidinggevende of ondergeschikten.

 

Artikel 6 Toepasselijkheid en geschillen

6.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogasite betreffende deelname aan lessen of workshops of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

6.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yogasite.

6.3 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats of omgeving van Yogasite behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 7 Privacy

7.1 Yogasite verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Voor meer informatie kun je terecht bij onze Privacy Verklaring op onze website.

7.2 Yogasite verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Yogasite en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Yogasite.

7.3 Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Yogasite kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Yogasite.

bottom of page